Oferta w zakresie diagnozy

badanie logopedyczne cena Oferta kompleksowej diagnozy logopedycznej obejmuje:

- diagnozę artykulacji - realizacji poszczególnych głosek ze wskazaniem głosek wymagających interwencji logopedycznej (wywołania lub korekty)
- ocenę sprawności i budowy narządów artykulacyjnych
- motoryki artykulacyjnej, w tym sposobu przełykania
- toru oddechowego
- koordynacji artykulacyjno-fonacyjno-oddechowej
- słuchu fonematycznego (inaczej: fonemowego - więcej na ten temat w zakładce)
- diagnozę dysleksji lub zagrożenia dysleksją

Badanie trwa około godziny, możliwe jest podzielenie na dwa spotkania w przypadku pojawiających się trudności (problemy ze skupieniem uwagi, niecierpliwość lub inne).

Wynik diagnozy logopedycznej w formie ustnej jest nieodpłatny (jest w cenie diagnozy),
wynik w formie pisemnej jest płatny. 


badanie psychologiczne dziecka cena Oferta kompleksowej diagnozy psychologicznej obejmuje:

- badanie rozwoju poznawczego (w tym m.in. myślenia, funkcji wykonawczych, pamięci, uwagi)
- badanie rozwoju emocjonalnego
- badanie rozwoju społecznego
- badanie procesów sensoryczno-motorycznych

Możliwe jest wykonanie badania tylko jednego obszaru np. poziomu rozwoju poznawczego (intelektu) i otrzymanie wyniku ilorazu inteligencji (na potrzeby dalszej diagnostyki np. psychiatrycznej lub w celu przedłożenia dla zespołów orzekających).

Badanie samego poziomu rozwoju procesów poznawczych z wykorzystaniem standaryzowanego testu intelektu trwa minimum 1 godzinę dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz około 2 godzin dla osób dorosłych. Badanie rozwoju poznawczego dzieci poniżej 3 lat trwa około pół godziny.

Badanie poziomu rozwoju emocjonalno-społecznego na potrzeby diagnostyki w kierunku spektrum autyzmu trwa około godziny lub dłużej (w zależności od stanu psycho-fizycznego dziecka). Można i warto rozłożyć je na dwa spotkania: pierwsze - dokładny wywiad diagnostyczny z rodzicem (bez dziecka) - około 30-40 min., drugie (badanie dziecka) - od pół godziny do 1 godziny w zależności od możliwości psycho-fizycznych dziecka.

Badanie poziomu rozwoju emocjonalno-społecznego na potrzeby przygotowania planu zajęć rozwijających lub terapii w przypadku takich problemów jak: nieśmiałość, wycofanie, mutyzm, niska samoocena, brak pewności siebie, zaburzenia zachowania, niechęć do nauki, agresja i inne - obejmuje dwa spotkania: pierwsze - rozmowa z rodzicem (opiekunem) bez dziecka (około 1 godziny), drugie - badanie dziecka (od pół godziny do 1 godziny w zależności od możliwości psycho-fizycznych dziecka). 


badanie integracji sensorycznej koszt Oferta kompleksowej diagnozy integracji sensorycznej obejmuje:

- ocenę sprawności funkcji sensoryczno-motorycznych ze wskazaniem obszarów wymagających usprawniania ( w tym nadwrażliwości i podwrażliwości / niedowrażliwości sensorycznej)
- ocenę koordynacji ruchowej i stabilizacji centralnej
- ocenę modulacji sensorycznej (adekwatności reakcji: nadreaktywności, podreaktywności, umiejętności wyhamowania reakcji impulsywnej lub/i nawykowej, inne)

Badanie trwa około półtorej godziny - warto podzielić na dwa spotkania: pierwsze wywiad z rodzicem bez dziecka (około 45 min.), drugie - diagnoza dziecka (około 45 min. lub dłużej w zależności od kondycji psycho-fizycznej dziecka). 

Wynik badania integracji sensorycznej w formie ustnej jest nieodpłatny (jest w cenie diagnozy),
wynik w formie pisemnej jest płatny i obejmuje także program zalecanej terapii z wykazem konkretnych ćwiczeń  oraz tzw. dietę sensoryczną.

Oferta diagnozy dla osób dorosłych w przygotowaniu.

Zapraszam do kontaktu.

Komentarze

O autorze:

Magdalena R. Babczyk - mgr psychologii, filologii, neurologopeda, terapeuta.
Zapraszam do kontaktu - zakładka: O mnie - oferta, kontakt, współpraca.

.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ